Jorse chudo na mujhe chudo

R ekbar chudo sona.....